Natječaji

12.6.2019.

Hrvatski prirodoslovni muzej
Demetrova 1,
10000 Zagreb
U Zagrebu, 10.06.2019.
KLASA: 612-05/19-02/4
URBROJ: 677-19-2

Hrvatski prirodoslovni muzej objavljuje
Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

---------------------------------------------------------------------------------------
Hrvatski prirodoslovni muzej
Demetrova 1,
10000 Zagreb
U Zagrebu, 01.04.2019.
KLASA: 112-01/19-01/1
URBROJ: 677-19-15

Hrvatski prirodoslovni muzej objavljuje
Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto stručni suradnik na projektu

---------------------------------------------------------------------------------------
Hrvatski prirodoslovni muzej
Demetrova 1,
10000 Zagreb
U Zagrebu, 12.03.2019.
KLASA: 112-01/19-01/1
URBROJ: 677-19-1

Hrvatski prirodoslovni muzej raspisuje
N A T J E Č A J

za radno mjesto STRUČNI SURADNIK NA PROJEKTU (m/ž)
u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti radnog mjesta:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke odnosno završen studije pravne struke (diplomirani pravnik) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
- poznavanje uporabe elektroničke opreme i aplikacija u uredu (obrada teksta, proračunske tablice, prezentacije, elektronička komunikacija, internet itd.)
- poznavanje engleskog jezika
Ostali uvjeti:
- praktično iskustvo u provedbi projekata koje financira Europska unija
- iskustvo u izradi projektnih izvješća, te druge popratne dokumentacije

Uz prijavu u kojoj trebaju biti naznačeni na javni natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti i:
životopis, presliku diplome, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci od dana završetka natječaja, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili elektronički zapis o istome te preslik domovnice. Traženi dokumenti dostavljaju se u presliku.
Svi kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju sukladno posebnom zakonu na koji se pozivaju, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koja ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Hrvatski prirodoslovni muzej može koristiti, prikupljati i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat/tkinja koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj.

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Demetrova 1, s naznakom Za natječaj.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će e-poštom pozvani u drugi krug selekcijskog postupka o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.
Ukoliko pozvani kandidat/kinja ne pristupi po pozivu za drugi krug selekcijskog postupka, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Također, o svim informacijama o tijeku i ishodu natječajnog postupka kandidati/kinje će biti obaviješteni e-poštom.

O izboru će kandidat/kinje biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Nakon provedenog postupka, s izabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od 1 (jedan) mjesec.
Hrvatski prirodoslovni muzej
Zagreb