Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (u daljnjem tekstu Muzej) ustrojen je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 172/03 i 144/10 i 25/13) radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na informaciju) putem otvorenosti i javnosti djelovanja Muzeja kao tijela javne vlasti koji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz Državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama, podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona, kao i na temelju drugih zakona, podzakonskih propisa i općih akata. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na informaciju, na traženje i dobivanje informacija i obvezu Muzeja da omogući pristup zatraženoj informaciji i da redovito objavljuje informacije.

Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire Muzej.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se osobno ili putem elektronske pošte:
E-mail: Dunja.Spiljak@hpm.hr

Preuzmite:

Popis informacija Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju

Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o službeniku za informiranje

Pravila Hrvatskog prirodoslovnog muzeja o korištenju osobnih podataka
Obrazac za podnošenje pritužbe (temeljem Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka)

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu