Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej

eu logo

Naziv projekta:

KK.06.1.1.06.0001 „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“

Korisnik:

Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, 10 000 Zagreb, OIB: 53150371536

 

Partneri:

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 61817894937

Turistička zajednica Grada Zagreba, Kaptol ul. 5, 10 000 Zagreb, OIB: 40791995812

 

Kratki opis projekta:

Hrvatski prirodoslovni muzej je fundusom najveći muzej u Republici Hrvatskoj, smješten je u povijesnoj palači Amadeo koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (Z-619). Znanstveno-istraživačka djelatnost muzeja obavlja se u skladu s rješenjem Ministarstva znanosti i tehnologije (KLASA: 640-02/94-01/040 URUDŽBENI BROJ, 533-02-183/96-2) kojim je muzej upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba pod rednim brojem 0183/1995 u znanstvenom području prirodoslovnih znanosti te reakreditacijom od 18. lipnja 2015. godine (KLASA: 640-02/15-02/0028, URBROJ: 355-06-02-15-6).

 

Muzej je trenutno smješten u prostoru koji predstavlja limitirajući faktor razvoja njegovih kulturnih, znanstvenih i turističkih potencijala, a upravo prostorna ograničenja, barijera su razvoju svih segmenata muzeja pa je obnova Palače Amadeo s ciljem postavljanja muzeološki recentnog postava, otvaranja akreditiranih oglednih i interaktivnih laboratorija, ponude novih aktivnosti (od multimedijalne dvorane, suvenirnice, ugostiteljskog objekta) fundamentalna kao temelj razvoja gospodarske, znanstvene, obrazovne i kulturne djelatnosti te doprinosa razvoju kulturnog turizma Urbane aglomeracije Zagreb. Muzeju se na taj način omogućava razvoj u smjeru samoodrživosti.

 

Nakon provedbe projekta očekuje se povećanje broja posjetitelja, unaprijeđeno zadovoljstvo posjetitelja, doprinos turističkim pokazateljima aglomeracije te unaprijeđenje muzeološke i znanstvene djelatnosti kroz laboratorije, a time znatan iskorak u području razvojnog turizma, čuvanja i prezentacije hrvatske kulturne baštine - a sve to kroz planirano zapošljavanje novih djelatnika. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju turizma grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, zapošljavaju i gospodarskom rastu, a svrha, obnovom i opremanjem Palače Amadeo osnažiti kapacitete Muzeja te doprinijeti razvoju kulturne, turističke, gospodarske i znanstvene djelatnosti Urbane aglomeracije Zagreb putem aktivnosti:

 

AK1    Radovi na obnovi, rekonstrukciji i dogradnji Palače Amadeo

AK2    Stručni nadzor radova

AK3    Projektantski nadzor

AK4    Vođenje projekta građenja

AK5    Uspostava novog stalnog postava, opremanje multimedijalne dvorane, suvenirnice i muzejske kafeterije

AK6    Opremanje laboratorija (nabava laboratorijske opreme i uspostava laboratorija)

AK7    Akreditiranje laboratorija

AK8    Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine - marketinške aktivnosti

AK9    Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine - komunikacijske aktivnosti

AK10  Upravljanje projektom

AK11  Promidžba i vidljivost

 

Realizacijom projekta doprinosi se unaprjeđenju kvalitete življenja, javnoj i društvenoj infrastrukturi (revitalizaciji Gornjeg grada) te ljudskim potencijalima. Fundus muzeja, akreditirana znanstvena djelatnost u gospodarske svrhe, kao i ugostiteljska i obrtnička djelatnost subjekata Urbane aglomeracije Zagreb, (u kafeteriji i suvenirnici), nakon obnove Palače Amadeo osiguravaju samoodrživost Muzeja. Planirane aktivnosti unaprjeđuju kvalitetu življenja, osiguravaju raznolikost i pluralizam kroz različite inicijative za suradnju izvan institucionalnog kulturnog sektora, jačaju društveni angažman u kulturi, posebice uključivanje sektora gospodarstva kroz planirano provođenje znanstvene djelatnosti (različite ekspertize, istraživanja, planovi i preporuke kao i novi razvoj i rast kroz znanstvenoistraživačku djelatnost), a sve za potrebe gospodarstva i turizma Grada Zagreba te Urbane aglomeracije Zagreb. Značajan potencijal prirodoslovlja u kulturi akcelerira konkurentnost ostalih sektora posebice turizma i gospodarstva, te porasta privatnih investicija, porasta broja posjetitelja, kao i razvoja cjelogodišnjeg turizma Grada Zagreba.

 

Komunikacijom kulturne baštine osigurava se i educiranost dionika o važnosti održivog upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom i to ne samo kroz revitalizaciju spomeničke baštine već i prezentaciju ukupnih okolišnih i prirodnih vrijednosti grada Zagreba (Zeleni muzej za zeleni Zagreb), Urbane aglomeracije Zagreb kao i Republike Hrvatske u cijelosti. Prezentacijom i promocijom prirodoslovnih vrijednosti u preko 1,4 milijuna predmeta Muzej svjedoči o prirodnim i okolišnim vrijednostima područja i doprinosi unaprjeđenju upravljanja okolišem (razvojna okolišna komponenta) i prirodom, a nadasve prostorom (urbani razvoj) te tumači utjecaj klimatskih promjena i sve mogućnosti ublažavanja istih. Sustavan i koordiniran napor (načelo koncentracije i koordinacije), uključujući sve lokalne dionike, privatni sektor i tijela javne vlasti (načelo participativnosti) ključ je za povećanje kvalitete života i socio-ekonomske sigurnosti stanovnika na području Urbane aglomeracije Zagreb.

 

Zaključno, sve projektne aktivnosti i ciljevi projekta u skladu su s ciljevima prioritetne osi 6. – Zaštita okoliša i održivost resursa i Investicijskog prioriteta 6c Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine te Specifičnim ciljem 6c1. Povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom, navedenim u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Naime, jedan od ciljeva projekta je obnoviti i očuvati kulturnu baštinu (Palača Amadeo) te povećati njenu ekonomsku vrijednost uvođenjem novih kulturnih i obrazovnih sadržaja. Time će se povećati broj posjetitelja i doprinijeti razvoju kulturnog turizma na Gornjem Gradu. Također, dodatnim prostorom i novom opremom predviđeno je jačanje znanstveno-istraživačke djelatnosti za potrebe gospodarstva, čime se pridonosi zapošljavanju i gospodarskom rastu.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju turizma grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, zapošljavaju i gospodarskom rastu, a svrha, obnovom i opremanjem Palače Amadeo osnažiti kapacitete Muzeja te doprinijeti razvoju kulturne, turističke, gospodarske i znanstvene djelatnosti Urbane aglomeracije Zagreb.

 

Očekivani rezultat projekta je doprinos razvoju turizma grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, zapošljavaju i gospodarskom rastu i to korištenjem potencijala kulturne baštine i njegova sadržaja.

 

Ukupna vrijednost projekta: 118.590.406,70 HRK

 

Iznos koji sufinancira EU: 74.951.417,40 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: od 15.1.2021. godine do 15.10.2023. godine

 

Kontakt osobe za više informacija: prof.dr.sc. Tatjana Vlahović (tatjana.vlahovic@hpm.hr), ravnateljica i dr. sc. Iva Mihoci, muzejska savjetnica (ivamihoci@gmail.com)

 

***

 

Više informacija na mrežnim poveznicama

 

Europski strukturni i investicijski fondovi

www.strukturnifondovi.hr

 

OPKK operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

 

eu logo