Zakonodavstvo

Deželićeva 30
Zagreb

Tel +385 1 4851700
hpm@hpm.hr

 

Više na stranicama Muzejskog dokumentacijskog centra:

http://www.mdc.hr/hr/propisi-i-smjernice/zakoni-i-pravilnici/

Zakoni

Zakon o muzejima (NN 61/18, NN 98/19)
Zakon o "Fundaciji Ivana Meštrovića" (NN 9/91)
Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07)
Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90, NN 28/90 Ispravak)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Spomen-području Jasenovac (NN 22/01)

Pravilnici

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02)
Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 82/06)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 112/2011)
Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju NN 115/01
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/2006)

Uredbe

Uredba o "Muzejima Hrvatskog zagorja" (NN 49/92)
Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzeja Hrvatskog zagorja (NN 11/99)
Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzejsko-galerijskog centra (NN 11/99)
Uredba o osnivanju Hrvatskog športskog muzeja (NN 171/03)
Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek (NN 57/05)
Uredba o osnivanju Muzeja Narona (NN 57/05)
Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Muzeja Narona (NN 74/06)
Uredba o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru (NN 67/06 )
Uredba o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma (NN 94/07)
Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture (NN 23/13)
Uredba o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije (NN 39/12)

Odluke

Odluka o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac (NN 20/90)
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja Ivana Meštrovića (NN 102/07)

Međunarodni pravni propisi

Konvencija o međunarodnim izložbama (NN-MU 15/02, 10/03)