Novi Hrvatski prirodoslovni muzej

eu logo

Dodijeljena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Hrvatskome prirodoslovnom muzeju i partneru Gradu Zagrebu za Novi Hrvatski prirodoslovni muzej

Projektnom prijedlogu "Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja - novi Hrvatski prirodoslovni muzej" partnerskih institucija Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja i Grada Zagreba dodijeljena su bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 3.734.000,00 hrk.

Slijedom navedenog Hrvatski prirodoslovni muzej kreće s prvom fazom rekonstrukcije zgrade i novog stalnog postava muzeja, a koja se odnosi na izradu cjelokupne projektne dokumentacije muzeja, a koja se odnosi na:

a) Izradu studije izvodljivosti, analizu troškova i koristi, projektnu prijavu aktivnosti grupe B

b) Glavni i izvedbeni projekt sa geotehničkim i geomehaničkim radovima te projektom stalnog postava

c) Marketing plan

d) Komunikacijsku strategiju

e) Promidžbu i predstavljanje projekta

f) Upravljanje projektom

Time se započinje investicija vrijedna preko 70 milijuna kuna, a koja uključuje niz novih aktivnosti - uz reprezentativan i moderan novi stalni postav, pet certificiranih laboratorija te novu suvenirnicu, multimedijalnu dvoranu i caffe bar, a sve uz dislokaciju čuvaonica muzeja.

Tako će novi Hrvatski prirodoslovni muzej, nakon cjelovite rekonstrukcije te 170 godina brige i prezentacije prirodoslovlja u neadekvatnom prostoru, postati reprezentativan prirodoslovni centar i muzej 21. stoljeća kakvog zaslužuje Grad Zagreb i Republika Hrvatska.

Opis projekta:


Cilj projekta „Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ je obnovom i opremanjem Palače Amadeo osnažiti kapacitete Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja te doprinijeti razvoju turističke, gospodarske, znanstvene, obrazovne i kulturne djelatnosti.

Nakon provedbe projekta očekuje se uvećan broj posjetitelja, unaprijeđeno zadovoljstvo posjetitelja, unapređenje znanstvene djelatnosti kroz certificirane laboratorije, unapređeno djelovanje u području čuvanja i prezentacije hrvatske kulturne baštine, povećani broj novozaposlenih i povećanje turističkih izdataka za usluge u kulturi.

Sve projektne aktivnosti i ciljevi projekta u skladu su s ciljevima prioritetne osi 6. – Zaštita okoliša i održivost resursa i Investicijskog prioriteta 6c Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine te Specifičnim ciljem 6c1. Povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom, navedenim u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Naime, jedan od ciljeva projekta je obnoviti i očuvati kulturnu baštinu (Palača Amadeo) te povećati njenu ekonomsku vrijednost uvođenjem novih kulturnih i obrazovnih sadržaja. Time će se povećati broj posjetitelja i doprinijeti razvoju kulturnog turizma na Gornjem Gradu. Također, dodatnim prostorom i novom opremom predviđeno je jačanje znanstveno-istraživačke djelatnosti za potrebe gospodarstva, čime se pridonosi zapošljavanju i gospodarskom rastu.

Aktivnosti za postizanje specifičnih ciljeva planiraju se postići:
 
a) Obnovom i rekonstrukcijom kulturne znamenitosti baštine
- potpunom rekonstrukcijom Palače Amadeo (prostori, instalacije, unutarnja i vanjska ovojnica), dogradnjom staklenog aneksa zgrade u park šumu Tuškanac, opremanjem obnovljenog objekta namještajem i suvremenom prezentacijskom multimedijalnom opremom, izmještanjem čuvaonica muzejske građe na drugu lokaciju te uvođenjem novog stalnog postava.
 
b) Nakon infrastrukturne obnove i uvođenja novih sadržaja
(ugostiteljski objekt, kreativna radionica za djecu, dostupnost većem broju građe u stalnom postavu, izlaganja velikih eksponata, nabava nove građe, multimedijalna dvorana i dr.) predviđa se intenzivna promidžba u Hrvatskoj i inozemstvu. Izraditi će se nova internetska stranica, promovirati muzej na društvenim mrežama, uspostaviti suradnja sa svim lokalnim turističkim zajednicama u Hrvatskoj i turističkim agencijama, te izradit promotivni tiskani materijali, kao i multimedijalni sadržaji, a čime se djeluje na podizanje javne svijesti o kulturnoj baštini njenom promocijom s ciljem povećanja vidljivosti. Navedenom aktivnosti obuhvatiti će se i promocija i promidžba odredišta kulturne baštine kroz jedini prirodoslovni muzej u Gradu Zagrebu, najveći prirodoslovni muzej u Hrvatskoj, a po fundusu općenito najveća baštinska ustanova u državi.
 
c) Zaposliti će se veći broj djelatnika,
a koji su vezani uz turistički sektor.
 
d) Isto tako, kroz novu suvenirnicu uložiti će se u razvoj novih turističkih proizvoda povezanih s kulturnom baštinom,
a tijesno će se surađivati sa lokalnim zanatima, obrtništvom i malim poduzetništvom u procesu dizajniranja i proizvodnje baštinskih suvenira.
 
e) Poboljšati će se sustav upravljanja kulturnom baštinom izradom planova upravljanja u svrhu povećanja zapošljavanja i turističkih izdataka
kroz unaprjeđenje kulturne baštine koja će se postići gore predloženim aktivnostima.

Detalji aktivnosti kojima se postižu ciljevi:

Obnovom i opremanjem Palače Amadeo, Demetrova 1 Zagreb, upisane kao „Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno“ pod oznakom dobra Z-619 u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, osnažiti kapacitete Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja te doprinijeti razvoju gospodarske, znanstvene, obrazovne i kulturne djelatnosti.

Opći i specifični ciljevi Integriranog projekta namjerava se postići putem slijedećih aktivnosti:

Komponenta/Aktivnost 1: Rekonstrukcija Palače Amadeo – kategorija ulaganja Kultura baština


a) Rušenje i radovi na postojećoj građevini. Rekonstrukcija palače uključuje potpunu obnovu zgrade i instalacija te uvođenje novih zidova i instalacija koji trenutno ne postoje u objektu.

b) Povećanje energetske učinkovitosti građevine. Obzirom da je građevina pojedinačno zaštićeni spomenik kulture nije moguće mijenjati slojeve završne obloge pročelja niti materijale od kojih su napravljeni otvori na pročelju. Stoga se energetska učinkovitost namjerava poboljšati boljom toplinskom izolacijom na dijelovima gdje će to biti moguće, otklanjanjem toplinskih mostova kao i smanjenjem insolacije. Najveće uštede postići će se primjenom energetskih učinkovitijih sustava grijanja/hlađenja građevine (toplinske pumpe i sl.) i elektroinstalacija, centralnim nadzorom i upravljanjem sustavima grijanje i rasvjete i isključivanjem sustava kada njihova upotreba nije potrebna. Energija sunca može se koristiti za potrebe pripreme potrošne tople vode ili za proizvodnju električne energije fotovoltažom. Koristiti će se izljevne armature sa mogućnošću reguliranja protoka vode, a u javnim prostorima sa vremenskim ograničenjem trajanja protoka (fotoćelije) kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja vode. Dodatna poboljšanje energetske učinkovitosti postići će se natkrivanjem centralnog dvorišta jer će se na taj način smanjiti površina vanjske omotnice građevine.

c) Natkrivanje centralnog dvorišta objekta osigurati će dodatni kvalitetni prostor za proširenje stalnog postava Muzeja u koji će biti moguće smjestiti eksponate velikih dimenzija, kao i multifunkcionalni prostor za funkcioniranje brojnih izložbi i drugih događanja koji se već i sada održavaju u Muzeju (280m2).

d) Uz objekt prema Dubravkinom putu postoji prostor u kojem je dozvoljena gradnja i gdje bi se prema idejnom rješenju ukopao dodatni volumen u kojem bi bilo moguće ostvariti povećanje prostora stalnog postava. Kako bi se omogućio pristup Muzeju od strane Dubravkinog puta, potrebno je uspostaviti komunikaciju ceste i zgrade Palače preko park šume Tuškanac. Osim uređenog ulaznog prostora dograđeni dio Palače omogućiti će prostor za uvođenje ugostiteljskog objekta i terase. Također, dogradnjom se obuhvaća i prvi te drugi podrumski kat Muzeja u kojem se planira smjestiti novi muzejski postav.

Komponenta/Aktivnost 2: Novi stalni postav - kategorija ulaganja Kultura baština


Uvođenje novog postava Muzeja

a) Novi postav biti će utemeljen je na izrađenoj „Stručnoj koncepciji stalnog izložbenog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja“. Stalni postav vezan je uz prostor dvorišta, park šume Tuškanac, prvi kat muzeja i drugi kat muzeja.

U prostoru dvorišta uvest će se stalni postav postanka Zemlje i velikih eksponata paleontološke i zoološke tematike, a na prostoru park šume Tuškanac (do ulice Dubravkin put) osigurat će se prostor za prezentaciju botaničkih sadržaja uz popratne sadržaje prirodoslovlja, jer u okviru postojećeg prostora muzeja takva prezentacija nije moguća (Muzej na otvorenom). Po prvi puta bi se ponudile aktivnosti za osobe s posebnim potrebama i osobe sa invaliditetom.

b) Uvođenje postava velikih izložbenih primjeraka u atriju Muzeja (solarni sustav i model Zemlje, replika dinosaura, kita, preparati dupina, kostur mamuta, replika mini sekvoje). Otkup novih 100 reprezentativnih mineraloških uzoraka te 10-ak bioloških zbirki kao i velikih modela koji prikazuju osnovne biološke fenomene i eksponate.

Komponenta/Aktivnost 3: Opremanje Muzeja - kategorija ulaganja Kultura baština


a) Opremanje namještajem za stalni postav, muzejskim vitrinama i stalcima koji u potpunosti zadovoljavaju osiguravanje složenih uvjeta pohrane i izlaganja prirodoslovne građe (temperatura, vlaga, prozračnost, hladno svjetlo, zaštita od radioaktivnosti etc.)

b) Opremanje multimedijalnom opremom i uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije - Nabava multimedijske opreme s odgovarajućim softverskim rješenjima za interaktivnu prezentaciju postojećih i novih multimedijskih sadržaja na temu hrvatske prirodoslovne baštine.

Uvođenje računala i ostale informatičke opreme za potrebe provođenja djelatnosti, kupovine karata, praćenja zadovoljstva posjetitelja, korištenja multimedijalne dvorane, brojač posjetitelja, hologramske uređaje za učenje i zabavu.

Komponenta/Aktivnost 4: Certificiranje laboratorija – kategorija ulaganja Znanost i edukacija


a) Nabava specifične laboratorijske opreme i opremanje laboratorija za pet laboratorija po temeljnim djelatnostima unutar biološke i geološke struke. Oprema uključuje nabavu lupa i mikroskopa, elektronskog mikroskopa sa energetski disperzivnim spektrofotometrom, sondi za mjerenje fizikalno kemijskih parametara te najrazličitije opreme za prikupljanje prirodoslovne građe.

b) Certificiranje 5 laboratorija (DNK, geološko-paleontološki, zoološki, botanički i minerološko-petrografski)

c) Uvođenje novih obrazovnih aktivnosti i sadržaja za fakultete na izloženoj i novodeponiranoj građi, unapređenje postojećih sadržaja za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Komponenta/Aktivnost 5: Uvođenje ugostiteljskih usluga – kategorija ulaganja Smještaj i hrana


a) Ugostiteljske usluge (bistro) provoditi će se od strane poduzetnika koji ima iskustva i znanja u vođenju ugostiteljskog objekta te je registriran za provođenje iste djelatnosti. Suradnji s ugostiteljem koji će koristiti uređen prostor novog aneksa zgrade prethodi provedba natječaja za najam prostora.

Komponenta/Aktivnost 6: Povećanje pristupačnosti Muzeja – kategorija ulaganja Pristupačnost


a) Prilagodba Muzeja i postava osobama s posebnim potrebama i invaliditetom, izrada legendi u stalnom postavu dostupnih na Brailleovom pismu.

b) Uređenje novog pristupa Muzeju sa stražnje strane objekta proteže se kroz park šumu Tuškanac te omogućuje pristup zgradi s jugoistočne strane, od strane ulice Dubravkin put. Vanjski dio tj. park šuma Tuškanac će se između ostalog, iskoristiti i za uvođenje botaničkog sadržaja „Botanika na Tuškancu“ koja do sada nije mogla biti realizirana u postojećim prostorima Muzeja, a koja će biti popraćena i drugim prirodoslovnim specifikumima. Prirodoslovni sadržaji predstavljali bi integralni dio muzeja na Tuškancu kao „Muzej na otvorenom“

Komponenta/Aktivnost 7: Uvođenje suvenirnice – kategorija ulaganja Maloprodaja i zanati


a) Uređenje suvenirnice i uspostava suradnje sa zanatlijama, obrtnicima i umjetnicima koji se bave rukotvorinama te odabrati odgovarajuće suvenire koji će se prodavati turistima u okviru suvenirnice.

Komponenta/Aktivnost 8: Suradnja i promidžba kulturno-turističke ponude – Kategorija ulaganja promocija i vidljivost***

Prilog: Fotografije iz Idejnog rješenja rekonstrukcije Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja sa stalnim postavom autora profesora Gorana Rake, dipl. ing. arh. (Radionice arhitekture d.o.o.) i docentice Vanje Ilić, dipl. ing. arh. 


PRIKAZ ATRIJA


PRIKAZ ATRIJA NOĆU


PRIKAZ GEOLOŠKOG ODJELA


PRIKAZ INTERIJERA


PRESJECI