Pravo na pristup informacijama

Prilaz Gjure Deželića 30
Zagreb

Tel +385 1 4851700
hpm@hpm.hr

Pon-pet

Zakon o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13., 85/15.)
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom;
Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu;


Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama
Tijelo javne vlasti (Hrvatski prirodoslovni muzej) obvezan je omogućiti pristup informacijama:
1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu radi informiranja javnosti,
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.


Zahtjev
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Hrvatskom prirodoslovnom muzeju
Kontakt telefon službenice za informiranje (gđa Dunja Špiljak) je 01 4851 645 fax:01 4851 645, adresa elektroničke pošte: E-mail: dunja.spiljak@hpm.hr, Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, 10000 Zagreb.
(2) Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
(3) Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
(4) Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
(5) Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.


Naknada za pristup informacijama
(1) Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
(2) Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.
(3) Prihodi od naknada ostvarenih na temelju stavka 2. ovog članka, prihodi su tijela javne vlasti.


Ponovna uporaba informacija
(1) Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(2) U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
(3) Na pitanja koja nisu posebno uređena ovom glavom primjenjuju se na odgovarajući način ostale odredbe ovoga Zakona.

Zakon o pravu na pristup informacijama dostupan je na poveznici https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama.

Više informacija o primjeni Zakona o pravu na pristup informacija dostupno je na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje wwww.pristupinfo.hr.

Sukladno čl. 25. Zakona o pravu na pristup informacijama Povjereniku za informiranje podnosi se žalba protiv rješenja tijela javne vlasti i to u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
Također, Povjereniku za informiranje podnosi se i predstavka na rad tijela javne vlasti.
Materijale Povjerenika za informiranje o ostvarivanju prava na pristup informacijama i provedbi savjetovanja s javnošću koji mogu biti od pomoći korisnicima (npr. vodič za korisnike, letci i infografike o ostvarivanju prava na pristup informacijama i provedbu savjetovanja s javnošću) dostupni su na https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/promotivni-materijali/.

 

iTRANSPARENTNOST - Transparentan uvid u poslovanje

iTransparentnost - 2024.

iTransparentnost - siječanj 2024.

 

Preuzmite:

Logotip Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
Pravila o korištenju osobnih podataka
Evidencija obrade OP- zaposlenici final
vanjski -evidencija-obrada-OP-treće osobe final
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju
Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Odluka o službeniku za informiranje
Pravila Hrvatskog prirodoslovnog muzeja o korištenju osobnih podataka
Obrazac za podnošenje pritužbe (temeljem Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka)
Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji
Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informaciji, tzv. “šutnja uprave”
Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu, tzv. “šutnja uprave”

Upitnik za samoprocjenu Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

 

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu