Natječaji

Deželićeva 30
Zagreb

Tel +385 1 4851700
hpm@hpm.hr

 

23.3.2021.

Obavijest o izboru kandidata - radno mjesto čistačica (m/ž) (23.3.2021.)

 

5.3.2021.

NATJEČAJ - Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

Narodne novine br.: 23/21 od 5.03.2021.

Klasa: 112-01/21-01/1

Urbroj: 677-21-1 od 3. III. 2021. (1215)

 

Na temelju čl. 8. Pravilnika o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (dalje: HPM) čl. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a i prethodne suglasnosti za zapošljavanje Gradskog ureda za kulturu – klasa: 612-05/21-001/15, urbroj: 251-27-01/007-21-5 od 19. 2. 2021. godine, Hrvatski prirodoslovni muzej raspisuje javni

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta.

  1. Naziv radnog mjesta:

– čistačica – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme.

Kandidati/kinje koji se javljaju na javni natječaj pod točkom I. trebaju ispunjavati uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a kako slijedi:

Uvjeti radnog mjesta:

– NSS

– probni rad od jednog mjeseca.

Radno mjesto čistačice obuhvaća sjedište Hrvatskog prirodoslovnog muzeja: Demetrova 1, Zagreb, a prema potrebi i Čuvaonice fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Novi Petruševec 6, Zagreb.

Prijava za javni natječaj mora najmanje sadržavati: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu (ako postoji). Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti: životopis, preslik svjedodžbe ako je kandidat/kinja posjeduje, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci od dana završetka natječaja, potvrdu o podacima o prethodnim zaposlenjima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili elektronički zapis o istome ne stariji od mjesec dana od završetka natječaja te preslik domovnice.

Traženi dokumenti dostavljaju se u presliku.

Svi kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju sukladno posebnom zakonu na koji se pozivaju, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Isti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koja ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/moglo-bi-vas-zanimati/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166).

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Hrvatski prirodoslovni muzej može koristiti, prikupljati i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/tkinja koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj.

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na privremenu adresu: Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 30, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni o daljnjem tijeku selekcijskog postupka.

Ako pozvani kandidat/kinja ne pristupi po pozivu za drugi krug selekcijskog postupka, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Također, o svim informacijama o tijeku i ishodu natječajnog postupka kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web-stranice www.hpm.hr.

O konačnom izboru kandidat/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Nakon provedenog postupka, s izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od mjesec dana.

 

Hrvatski prirodoslovni muzej
Zagreb

 

7.12.2020.

 

Hrvatski prirodoslovni muzej
Zagreb, Demetrova 1
KLASA: 112-01-/20-01/2
URBROJ: 677-20-1
Zagreb, 7.12.2020.

 

Na temelju čl. 8. Pravilnika o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (dalje HPM), čl. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a i prethodne suglasnosti za zapošljavanje Gradskog ureda za kulturu - KLASA 512-05/18-001/45, URBROJ: 251-27-01/007-20-22 od 20.11.2020. godine, Hrvatski prirodoslovni muzej raspisuje javni

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta: 

 

1. portir - telefonist - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

 

Preuzmite:

Javni natječaj - radno mjesto portir - telefonist (m/ž)

 

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Demetrova 1, s naznakom "Za natječaj". Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će e-poštom pozvani u drugi krug selekcijskog postupka o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

 

Obavijest o izboru kandidata - radno mjesto portir-telefonist (30.12.2020.)